Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs verzorgt trainingen en opleidingen voor (potentiële) medewerkers uit de zwembadbranche.
De medewerkers van NBZ doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de opleiding wordt gegeven of over afspraken die niet worden nagekomen.
NBZ streeft naar een klimaat waarin cursisten en werkgevers in een open sfeer met onze medewerkers kunnen communiceren. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zoveel mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienst verlening aan u en andere cursisten en organisaties te verbeteren.
Als u een klacht heeft over Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs, kunt u zich in eerste instantie wenden tot uw contactpersoon bij Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kunt u zich met het klachtenformulier wenden tot het management van Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs. Het management doet zijn uiterste best om binnen 10 werkdagen met u tot een oplossing te komen.


1. Definities

1.1. In dit reglement wordt verstaan onder:

  • Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs, hierna te noemen NBZ: het leveren van dienstverlening op het gebied van opleidingen, cursussen en trainingen;
  • het management: de dagelijkse leiding van NBZ;
  • de klager: degene die een klacht indient.

 

2. Indienen van een klacht

2.1 Een klacht wordt uitsluitend middels het klachtenformulier ingediend bij het management van NBZ. Relevante informatie over de klacht zoals: feiten, omstandigheden waarover wordt geklaagd en wanneer klacht is ontstaan zijn hierbij van essentieel belang om de klacht goed af te kunnen handelen.

3. Behandeling van een klacht

3.1 Een klacht die binnenkomt over een opleiding wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de juiste persoon die belast is met de afhandeling van klachten.

3.2 Inhoudelijke klachten over de opleidingen komen bij onze coördinator opleidingen terecht. Alle overige klachten m.b.t. de randvoorwaarden van onze opleidingen of het hoofdkantoor komen bij onze bureaumanager terecht.

3.3 Voor zover het gaat om de behandeling van klachten die (één van) de leden van het management betreft, handelt de Algemeen Directeur van NBZ de klachten af.

3.4 De klachtenafhandelaar bepaalt of de klacht gegrond is. De klachtenafhandelaar onderzoekt de oorzaak van de klacht en bepaalt of er maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen. De eventuele preventieve maatregelen worden vastgelegd op het Klachtenformulier van NBZ.
Binnen 3 werkdagen wordt contact opgenomen met de klager voor meer inhoudelijke informatie of indien dan al mogelijk voor de afhandeling.

3.5 NBZ handelt de klacht binnen 10 werkdagen na ontvangst van het klaagschrift af, hierover ontvangt de klager schriftelijk een reactie.

3.6 NBZ kan de afhandelingstermijn met ten hoogste 4 weken verdagen. Van deze verlening wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager onder vermelding van de reden van vertraging in de klachtenafhandeling en de nieuwe termijn waarbinnen afhandeling van de klacht naar verwachting zal kunnen plaatsvinden.

3.7 Indien de klager zich niet kan vinden in de oplossingsrichting kan deze dat binnen vier weken na dagtekening van de schriftelijke klachtafhandeling kenbaar maken bij de Algemeen Directeur van NBZ.

3.8 Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost is het mogelijk om binnen 12 maanden na dagtekening van de schriftelijke klachtafhandeling De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen in te schakelen. De uitspraak van deze partij zal dan bindend zijn voor beide partijen.  Meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommisie.nl

 

4. Niet in behandeling nemen van een klacht

4.1 Een klacht wordt niet of niet verder in behandeling genomen door NBZ indien:

  • de klacht anoniem wordt ingediend;
  • de feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd langer dan 12 maanden voor indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;
  • de klager de klacht intrekt.

4.2 NBZ is niet verplicht de schriftelijke klacht te behandelen indien eenduidig vaststaat dat niet NBZ, maar een derde partij onderwerp van de klacht is.

4.3 Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld.

 

5. Overige taken en verplichtingen NBZ

5.1 NBZ draagt zorg voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van alle gegevens over de klager die de klacht betreft.

5.2 NBZ draagt zorg voor registratie van alle binnengekomen klachten en neemt deze mee in de jaarlijkse evaluatie.

Mail ons Bel ons