Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•Contactgegevens zoals Voor(naam), Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres
•Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats
•Gevolgde opleidingen, cursussen en trainingen van NBZ

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Nationale Beroepsopleiding Zwembaden verwerkt in principe geen ‘bijzondere persoonsgegevens’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

•Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over jouw gezondheid. Het kan voorkomen dat je deze zelf actief bij een inschrijving, in correspondentie en telefonisch doorgeeft omdat dit van belang is voor onze opleiding. Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om te gaan en zorgen ervoor dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
•Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@nbz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Nationale Beroepsopleiding Zwembaden bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar voor cursusadministratie, examengegevens en diplomering. Wij kiezen bewust voor 15 jaar zodat het mogelijk blijft een kopie certificaat of diploma op te kunnen vragen. Eventueel kunnen we op jouw verzoek de gegevens eerder verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nationale Beroepsopleiding Zwembaden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Nationale Beroepsopleiding Zwembaden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voor de analytische cookies maken wij gebruik van Google Analytics. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google. Ook hebben wij de optie ‘gegevens delen’ uit gezet en maken wij geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 26 maanden bewaard.

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Doeleinden

Nationale Beroepsopleiding Zwembaden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•Het verwerken van cursusaanmeldingen en -evaluaties.
•Het afhandelen van jouw betaling
•Het verzenden van onze nieuwsbrief
•Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•Om goederen en diensten bij je af te leveren
•Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
•Jouw surfgedrag over verschillende websites te volgen waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
•Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nationale Beroepsopleiding Zwembaden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mochten er problemen van buitenaf ontstaan zoals bijvoorbeeld een datalek dan zullen we hiervan meteen melding maken bij jou en de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming Esther van den Elzen. Zij is te bereiken via privacy@nbz.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Nationale Beroepsopleiding Zwembaden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nationale Beroepsopleiding Zwembaden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@nbz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Nationale Beroepsopleiding Zwembaden zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Nationale Beroepsopleiding Zwembaden wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Dit Privacy en Cookies beleid is laatst gewijzigd op 31-05-2022.

Mail ons Bel ons